Uppsatspris

2023-05-27

Of course, but maybe: the absolute prohibition of refoulement and threats to national security and public safety - Legal and practical effects of undesirable but unreturnable refugees

Författare: Hanna Aftonfalk

En grov människorättsförbrytare utesluts från flyktingstatus enligt Flyktingkonventionen, men kan inte sändas tillbaka till sitt hemland enligt de mänskliga rättigheterna, på grund av risken för att utsättas för grova människorättsövergrepp. Ett dilemma uppstår för staten i vilken personen vistas; hur ska dilemmat lösas? Hanna Aftonfalk besvarar den aktuella, komplexa och angelägna frågan, i sitt exceptionellt välskrivna, analytiskt högklassiga, väl strukturerade och med litteratur och annat material väl underbyggda examensarbete, i realistisk och humanistisk anda.

Handledare: Inger Österdahl, professor i folkrätt


2022-09

Flykten över haven: Staternas ansvar för flyktingar till havs enligt havsrätten och den internationella flyktingrätten

Författare: Filippa Örman

Filippa Örmans uppsats behandlar ett aktuellt, för att inte säga akut, ämne som är rättsligt komplicerat, politiskt laddat och mänskligt synnerligen ömmande: flykten över Medelhavet och staternas ansvar. Uppsatsen är klar och tydlig, svarar på ett initierat och pedagogiskt sätt på de rättsliga frågeställningarna de lege lata och avslutas med ett hoppingivande förslag de lege ferenda, vilket kan behövas.

Handledare: Professor Inger Österdahl


2021-08-26

Sveriges skydd för urfolks rättigheter i förhållande till ILO 169 Särskilt om urfolks rätt till konsultation och markrättigheter. Författare: Sandra Stens

I en ambitiös, innehållsrik och väl underbyggd uppsats som vittnar om stora kunskaper på området hos författaren analyserar Sandra Stens huruvida innehållet i den av Sverige ännu inte ratificerade konventionen om urfolks rättigheter (ILO:s konvention nr 169) har utvecklats till sedvanerätt. Uppsatsen fokuserar på urfolkens rätt till konsultation och samråd samt urfolkens markrättigheter. Sandra Stens finner tentativt efter en omsorgsfull undersökning att vissa bestämmelser i konventionen faktiskt uppnått sedvanerättslig status och att Sverige därmed är bundet av innehållet i konventionen i den mån det utgör sedvanerätt. I sin omfattande undersökning inkluderar Sandra Stens också andra folkrättsliga instrument med innehåll som överlappar ILO:s konvention vilka också binder Sverige.

Handledare: Professor Inger Österdahl


2020-10-26

Motivering SIFIRs pris för bästa examensarbete i folkrätt 2019:

Titel: Kommunal utrikespolitik: En utredning av de rättsliga förutsättningarna för svenska kommuner att bedriva utrikespolitik, av Arash Moosavian

Arash Moosavians uppsats är synnerligen självständig och originell. Uppsatsen ligger i gränslandet mellan folkrätten, den svenska konstitutionella rätten och kommunalrätten och författaren lyckas fruktbart analysera alla rättsområdena i kombination. Uppsatsen är teoretiskt avancerad och praktiskt och politiskt mycket relevant.

Handledare Inger Österdahl, professor i folkrätt


2019-04-30

Priset för bästa folkrättsuppsats 2018 har givits till Svea Andersson för sin uppsats, Outer Space as a Theatre of War: Legitimate attacks on dual-use satellites? (handledare: Inger Österdahl) samt till Else Welinder för sin uppsats, Principerna om första asylland och säkert tredjeland. En giltig metod för länder att fördela ansvaret för asylsökande? (handledare: Rebecca Stern)

Motivering

I sitt examensarbete undersöker Svea Andersson vilka begränsningar som eventuellt följer av rymdrätten och den internationella humanitära rätten när det gäller staters lagliga möjligheter att attackera satelliter med dubbla användningsområden (dual-use satellites) under väpnad konflikt. Satelliterna med dubbla användningsområden är sådana som används för att samla in och distribuera data för både civila och militära syften. De är vanliga inom områdena övervakning, kommunikation och navigering; GPS (Global Positioning System) är ett exempel. Attacker på sådana satelliter kan orsaka stor militär skada och, vilket är Svea Anderssons fokus, stor skada på samhället. Svea Andersson behandlar det komplicerade och avancerade ämnet på ett moget och initierat sätt. Uppsatsen är väl underbyggd och kan i examensarbetessammanhang närmast liknas vid ett pionjärarbete. Få har över huvud taget behandlat rätten i rymden som idag blir alltmer aktuell, på gott och ont.

I sitt examensarbete undersöker Else Welinder innebörden och tolkningen av principerna om första asylland och säkert tredje land med utgångspunkt i internationell rätt. Principerna innebär en möjlighet för stater att sända asylsökande till länder som inte är deras ursprungsländer med hänvisning till att de har fått eller borde kunna få skydd där och tillämpas inte minst inom den Europeiska unionen. Principerna är dock omtvistade och väcker bland annat frågor om vad det finns rättslig grund för att tillämpa dem och om vilka skyldigheter stater egentligen har gentemot asylsökande. I uppsatsen undersöker Else Welinder, med bland annat det så kallade EU-Turkiet-avtalet som exempel, vilket stöd stater har för en tillämpning av dessa principer, särskilt i relation till den för asylrätten grundläggande principen om non-refoulement, och om tillämpningen av dem utgör en ändamålsenlig lösning på frågan om hur flyktingströmmar ska hanteras samt hur ansvar mellan stater kan och bör fördelas. Else Welinder gör i uppsatsen en gedigen och fördjupad genomlysning av hur dessa principer tillämpas och vilka effekter detta kan få för stater såväl som individer. Hon sätter även in frågorna i en bredare migrationsrättslig kontext i vilken konflikten mellan staters intressen och individers rättigheter är en central fråga. Else Welinder behandlar frågeställningarna på ett mycket klarsynt sätt och visar prov på betydande förståelse för ämnets komplexitet och politiska dimensioner, samtidigt som den juridiska analysen är skarp, initierad och synnerligen väl formulerad.


2018-02-12

Sandra Gullfeldt har utsetts till mottagare av SIFIRs (Svenska Institutet för Internationell Rätts) pris för bästa folkrättsuppsats 2016 för uppsatsen: Unrecognized Victims: Male Rape in Conflict Settings under International Criminal Law (Handledare, Professor Anna Jonsson Cornell)

Motivering

Sandra Gullfeldt gör en skarp och självständig analys av ett försummat och svårangripbart ämne inom internationell straffrätt och internationell humanitärrätt. Hennes studie är nydanande, omfattande och ambitiös. De slutsatser hon drar från sin studie är väl underbyggda och nyanserade.

Professor Iain Cameron
Föreståndare (2017)


2016-04-28

Vinnare av SIFIRs pris för bästa uppsats i folkrätt 2015:

Marita Nolén: Vem kränker vem? Territoriell integritet eller rätten till liv. En prövning avseende 15 § 1 st. IKFN-F i förhållande till artikel 2 EKMR

Motivering

I uppsatsen analyserar Marita Nolén det komplicerade förhållandet mellan svensk lag (förordning och regeringsform), Europakonventionen för mänskliga rättigheter samt den allmänna folkrätten och applicerar analysen på den kontroversiella frågan huruvida Försvarsmakten får använda sjunkbomber i händelse av ubåtsjakt på svenskt inre vatten. Marita Nolén gör en grundlig och självständig undersökning av det knepiga rättsläget och landar i balanserade slutsatser; hon håller delvis med och delvis inte både dem som ifrågasätter och som försvarar den nuvarande svenska regleringen.

Inger Österdahl
föreståndare för SIFIR (2016), 27 april 2016


2015-04-23

Vinnare av SIFIRs pris för bästa uppsats 2014:

Priset är delat i år mellan två pristagare:

Johanna Sköld: The Principle of Distinction in Non-International Armed Conflicts (Distinktionsprincipen i icke-internationella väpnade konflikter).

Motivering

Johanna Sköld studerar den brännande frågan hur icke-statliga väpnade grupper (gerilla- eller terrorgrupper) i icke-internationella väpnade konflikter (inbördeskrig) bäst skall hanteras av den ofullkomliga internationella humanitära rätten på detta område. Syftet är att åstadkomma bästa möjliga respekt för den s k distinktionsprincipen och därmed bästa möjliga skydd för civilbefolkningen i inbördeskrig. Johanna analyserar ett komplicerat och viktigt ämne på ett mycket självständigt, moget och avancerat sätt.

Amanda Kron: Avoiding the Arbitrary: Development, displacement and the Kampala Convention

Motivering

I sin magisteruppsats Amanda Kron undersöker en aspekt av Afrikanska unionens Kampala konvention, nämligen de skyldigheter som gäller för stater i samband med förflyttning av personer som ett resultat av utvecklingsprojekt. Detta är ett område som blandar utvecklingsrätten med flyktingrätt. Det finns lite skrivit om denna fråga. Amanda Kron visar att hon har en utmärkt grepp om folkrättslig metodik. Hennes analys är kritisk, övertygande och väl underbyggt. Det är en banbrytande, mogen och kreativ arbete.

Ian Cameron 
föreståndare för SIFIR (2015), 21 april 2015


2014-04-10

Vinnare av SIFIRs pris för bästa uppsats i folkrätt 2013:

Elena Kostyleva: Verkställighetsåtgärder i främmande stats egendom ur ett immunitetsrättsligt perspektiv och i ljuset av Sedelmayerfallet

Motivering

Elena Kostyleva har behandlat den komplicerade problematiken kring statsimmunitet, diplomatisk immunitet, tillämpningen av folkrätt i svenska domstolar samt stormaktspolitik i sitt examensarbete om det s k Sedelmayerfallet. Frågan om statsimmunitetens omfattning är kontroversiell och under utveckling, frågan om folkrättens genomslag i svenska domstolar är kontroversiell och Sveriges förhållande till Ryssland är känsligt. Uppsatsen analyserar förtjänstfullt folkrättens innehåll samt de svenska domstolarnas avgöranden – i synnerhet Högsta Domstolens - i ljuset av de ryska invändningarna. Elena Kostyleva kommer till den viktiga slutsatsen att de svenska domstolarna har tillämpat folkrätten korrekt samt att rätten bör hävdas i Sveriges internationella relationer.

Inger Österdahl, föreståndare för SIFIR 2014, 10 april 2014


2013-04-12

Viktor Berg har utsetts till mottagare av SIFIRs (Svenska Institutet för Internationell Rätts) pris för bästa folkrättsuppsats 2012 för uppsatsen Genus, fred och säkerhet – Finns det ett krav på jämställdhetsintegrering när EU:s civila krishanteringsinsatser utformas och lever EU i så fall upp till det?

Motivering

I Viktor Bergs uppsats möts en fulländad form, ett njutbart språk, en klar analys, ett gediget innehåll och en mångdimensionell problematik. Viktor Berg gratuleras till ett osedvanligt väl genomfört uppsatsarbete.

Professor Iain Cameron,
Director of the Institute (2013)


Senast uppdaterad: 2023-09-06